Voorwaarden

1. Algemeen
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons afgesloten transacties; afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij het plaatsen van een opdracht aanvaarden afnemers zonder voorbehoud deze voorwaarden.
2. Aanbiedingen
2.1
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; transacties zijn bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, danwel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door ons is aangevangen. Dit is ook van toepassing op aanbiedingen en toezeggingen gedaan door onze vertegenwoordigers of andere personen bij ons in dienst en de door hen gedane aanbiedingen en gemaakte afspraken.
2.2
Een vrijblijvende aanbieding kan, na ontvangst van de aanvaarding, door ons worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens
De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door ons schriftelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, alsmede in het algemeen op hetgeen door ons wordt gepubliceerd, komen - ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht - uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.
4. Prijzen
De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend zijnde gebaseerd op de fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien in één of meer van de genoemde factoren wijzigingen optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden mogen wij deze kostenstijging steeds doorberekenen aan de afnemer. Tenzij anders aangegeven, zijn genoemde prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
5. Levering
5.1
Specialight behoudt zich het recht voor, vooraf danwel achteraf, vrachtkosten in rekening te brengen volgens het op het tijdstip van het verrichten van de (deel)levering bij ons geldende vrachtkostentarief. Bovendien behouden wij ons voor in geval van orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) een kleine bestellingentoeslag in rekening te brengen volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.
5.2 Risico
Bij levering door Specialight gaat het risico van de te leveren goederen over op onze afnemer zodra de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres heeft plaatsgevonden. Bij levering via derden, die in opdracht werken van ons, gaat dit risico over op de afnemer zodra de goederen de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. Bij het 'zelf afhalen' door de afnemer of door derden laten afhalen in opdracht van die afnemer gaat het risico van inladen, vervoer en uitladen over op diezelfde afnemer op het moment dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico's te dekken.
5.3 Overmacht
Indien goederen door overmacht, zoals omschreven in artikel 10, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Emballage
Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, kunnen de verpakkingskosten door ons extra in rekening worden gebracht; door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd. Alle kabel-haspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom; de kabel-haspels dienen door onze afnemer vrachtvrij te worden geretourneerd binnen drie maanden na de datum van levering.
7. Levertijden
De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd - daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld - zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien de gehele aflevering niet plaatsvindt binnen 6 maanden nadat de transactie tot stand is gekomen, hebben partijen het recht deze transactie te annuleren. Dit recht bestaat ook indien de transactie gedeeltelijk is uitgevoerd.
8. Verplichtingen afnemer
Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt door afname van het product te weigeren of niet binnen de afgesproken termijn zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd zonder aanmaning of ingebrekestelling de transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding zijn wij in dat geval bevoegd alle lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, met de betreffende afnemer onder gelijke voorwaarden te annuleren. Iedere annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan ons verschuldigde ten gevolge.
9. Betaling
De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, dan wel zoveel eerder of zoveel later als overeengekomen en door ons schriftelijk bevestigd. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Specialight over het geld kan beschikken. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op, resp. ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur/facturen te onzer keuze. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de afnemer kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Dat wil zeggen dat Specialight aan de afnemer kredietkosten in rekening kan brengen zodra de betaling van het factuurbedrag niet voor de vervaldata van de desbetreffende facturen heeft plaatsgevonden. De kredietkostenvergoeding bedraagt 1,5% per maand over het totale volgens de factuur te betalen bedrag. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van Specialight worden verhoogd of verlaagd. Specialight is te allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan vijftien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom en kredietkostenvergoeding). Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand- of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen voortaan slechts onder rembours te
leveren, indien nodig in afwijking van getroffen afspraken.
10. Overmacht
Indien wij tekortschieten in de nakoming van een verplichting jegens de afnemer kan dat tekortschieten niet aan ons worden toegerekend, voor zover ons de uitvoering van de verplichting onmogelijk wordt gemaakt danwel wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden zoals in ieder geval maar niet uitsluitend oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, buitengewone weersomstandigheden, brand of andere omstandigheden die buiten onze macht gelegen zijn.
11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Terzake van vorderingen betreffende de tegenprestatie van door ons aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, wordt uitdrukkelijk de eigendom voorbehouden. Ondanks ons eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor zijn eigen rekening en risico gehouden. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken, op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. Zolang de afnemer al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ons leverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde. Indien de afnemer de door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de afnemer verplicht het eigendom van de zaken voor te behouden. Wij dragen het eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons terzake van andere vorderingen van ons op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld. De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.
12. Garantie en aansprakelijkheid
12.1
Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer slechts die garanties op ons welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. Wij zullen de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring. Beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
12.2
Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.
a) Uitsluitend die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de afnemer kan bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de omstandigheid of gebeurtenis die aan ons kan worden toegerekend en de schade.
b) Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door de afnemer aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
c) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door ons afgesloten verzekering aanspraak geeft. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde - zijnde de bruto factuurwaarde minus de B.T.W., eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.
d) De onder C genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
e) Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen 1 jaar nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op de afnemer en welke uiterlijk op de 7e dag na het 'ongeval' schriftelijk aan ons is gemeld.
f) De afnemer vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van de afnemer of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan of vanwege de afnemer hebben afgeleverd, voor zover het totaal der vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de afnemer aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de afnemer voor die schade aansprakelijk zijn en deze aan de afnemer dienen te vergoeden.
13. Materiaalfouten; fabrieksgaranties
Wij aanvaarden geen verdergaande verplichtingen dan het vervangen danwel crediteren van de waarde van het geleverde gebrekkige product. Wij kunnen niet voor vergoeding van eventueel overige geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. Wij kunnen evenmin tot schadevergoeding worden aangesproken indien de goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie. In dat geval is de afhandeling van een beroep op de betreffende garantie geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur. Dit artikel is van toepassing, onverminderd hetgeen is overeengekomen in artikel 12 van deze voorwaarden.
14. Reclamaties en retournering van goederen
Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. retour-genomen nadat vooraf overleg met één onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. In geval van verkeerd geleverde of beschadigd geleverde goederen zal bij ons op uiterlijk de zevende dag na de dag van de aflevering moeten worden gereclameerd. Het indienen van een reclamatie dient schriftelijk door de afnemer, vergezeld van de betrokken paklijst, te geschieden. Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien de geleverde goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie niet meer mogelijk. Reclamatie is evenmin mogelijk in het geval dat een verkeerd geleverd goed is verwerkt of gemonteerd. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de termijn van uiterlijk de zevende dag na aflevering, worden niet in behandeling genomen. In het geval dat goederen van onze magazijnen worden afgehaald, zullen uitsluitend direct bij de afgifte van de betreffende goederen gedane reclamaties in
behandeling worden genomen. Onverpakte goederen die bij de aflevering zijn beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, geretourneerd worden ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen eventuele door ons gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Indien geen sprake is van reclamatie, maar de goederen ter reparatie worden geretourneerd, zullen eventuele kosten van reparatie en transport bij de afnemer in rekening worden gebracht. Mits de afleveringsdatum niet ouder is dan dertig dagen en de goederen zich nog in goede staat bevinden en behoren tot onze voorraad/assortiment, kunnen in uitsluitend te onzer beoordeling gevallen de goederen door ons worden teruggenomen en gecrediteerd. In dat geval zal de afnemer belast worden met zogenaamde 'retournamekosten', welke bestaan uit minimaal 3% van de totale nettowaarde per retourzending/retourname met een minimum bedrag van € 15,00 (waarbij het bedrag naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 1,00). Speciaal voor een afnemer bestelde goederen worden in geen geval teruggenomen. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden.
15. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.
16. De bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Breda dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.